Studijní depozitář mobiliárních fondů

ve druhém patře konventní budovy kláštera Plasy...

... rozvíjí a rozšiřuje činnosti spojené s péčí o movité kulturní památky, zpřístupňuje mobiliární fond památkových objektů především Plzeňského kraje badatelům odborníkům, studentům a to jak v podobě evidenčních materiálů a publikovaných skutečností, tak přímo fyzicky.

SDMF v Plasích provádí praktickou preventivní péči a odbornou správu depozitáře od evidenčních činností až po fyzickou práci s mobiliářem a prohlubování odborného zpracování mobiliárního fondu po stránce kunsthistorické i kulturněhistorické v souvislostech a kontextu s místem.

Náš depozitář poskytuje metodickou výpomoc ostatním památkovým objektům (nejen ve správě NPÚ) v oblasti preventivní péče o mobiliář a organizování příležitostných seminářů a tréninků pro pracovníky památkových objektů.

Navíc se snažíme popularizovat obor péče o movité kulturní památky, pracujeme se studenty a dětmi, spolupracujeme na vybraných projektech zabývajících se animací památek a výchovou ve vztahu ke kulturnímu dědictví.